LAK.LA | ວິທີຫາເງີນ online
ຊ່ວຍເຫຼືອ
(0)
(1)
ວິທີຫາເງີນ online 17-03-2014

 

ຫາເງີນອອນລາຍກັບ wWw.LAK.LA

 

 

 

1. ແນະນຳ

   www.lak.la ສະໜອງ ເວບໄຊທ໌ (website) ແບບມືອາຊີບແບບບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ. ພຽງແຕ່30ວິນາທີທ່ານກໍ່ສາມາດສ້າງໄດ້1ເວບໄຊທ໌ໃນ www.lak.la

ສະເພາະເວບໄຊທ໌ VIP (ສາມາດນຳໃຊ້ບໍລິການຂັ້ນສູງ)ພວກເຮົາຄິດໄລ່ຄ່າບໍລິການພຽງແຕ່ 50,000ກີບ/ເດືອນ (600,000 ກີບ/ປີ) ສຳຫຼັບ 1ເວບໄຊທ໌.

ພຽງແຕ່ໃຊ້ຄອມພີວເຕີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Internet, ທ່ານຈົ່ງແນະນຳລູກຄ້າສ້າງເວບໄຊທ໌ VIP ກັບພວກເຮົາ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄ່ານາຍໜ້າສູງເທີງ 35%.

 

2. ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ

   àº‚ັ້ນຕອນ1. ລົງທະບຽນເປັນສະມາຊິກ:

- ລົງທະບຽນທີ່ນີ້: ລົງທະບຽນ

 

- ເຂົ້າສູ່ລະບົບໜ້າຄຸ້ມຄອງຂອງທ່ານທີ່ນີ້: www.lak.la/member

 

 

- ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ link ເພື່ອແນະນຳລູກຄ້າ:

 

  

   àº‚ັ້ນຕອນ2. ແນະນຳລູກຄ້າໃຫ້ www.lak.la

- ດ້ວຍການແນະນຳໂດຍກົງຜ່ານ Internet ເຖິງບັນຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ, ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໃນການສ້າງເວບໄຊທ໌. àº—່ານຈົ່ງແນະນຳໃຫ້ພວກເຂົາ

ເຂົ້າມາສ້າງເວບໄຊທ໌ໃນ www.lak.la à»‚ດຍບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ.

- ຖ້າຫາກເປັນເວບໄຊທ໌ VIP, ຈະເສຍຄ່າບໍລິການພຽງແຕ່ 50,000 ກີບ/ເດືອນ (600,000 ກີບ/ປີ)

- ລູກຄ້າທີ່ທ່ານແນະນຳຈະສ້າງໂດຍການກົດ link ເພື່ອແນະນຳສະມາຊິກຂອງທ່ານແລ້ວທຳການສ້າງເວບໄຊທ໌ :

 

 

   

  - ຫຼັງຈາກສ້າງເວບໄຊທ໌ສຳເລັດແລ້ວ, ລູກຄ້າທີ່ທ່ານແນະນຳຈະມີ 1 ເວບໄຊທ໌ໃນຮູບແບບ FREE ຕົວຢ່າງ: www.ຊື່ລູກຄ້າ.lak.la (ລົງທ້າຍດ້ວຍlak.la )

  - ທ່ານຄວນແນະນຳໃຫ້ລູກຄ້າປ່ຽນຈາກເວບໄຊທ໌ FREE ມາເປັນ ເວບໄຊທ໌ VIP.  ຫຼັງຈາກທີ່ລູກຄ້າຊຳລະຄ່າບໍລິການ. ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ ກົດທີ່ນີ້

  - ຫຼັງຈາກທີ່ລູກຄ້າຊຳລະຄ່າບໍລິການລະບົບຈະທຳການບວກຄ່ານາຍໜ້າເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານແບບອັດຕະໂນມັດສູງເຖິງ 35% ຂອງຈຳນວນເງີນທີ່ລູກຄ້າໄດ້ຊຳລະ.

 

  ຂັ້ນຕອນ3. ຮັບຄ່ານາຍໜ້າ:

  - ອັດຕາຄ່ານາຍໜ້າ: ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສູງເຖິງ 35% àº‚ອງຈຳນວນເງີນທີ່ລູກຄ້າໄດ້ຊຳລະໃຫ້ www.lak.la à»ƒàº™àº¥àº°àº«àº§à»ˆàº²àº‡àº§àº±àº™àº—ີ່ 01-05 ຂອງທຸກໆເດືອນ, ພວກເຮົາຈະຈ່າຍ

ຄ່ານາຍໜ້າ ໃຫ້ທ່ານດ້ວຍເງີນສົດຫຼືເງີນໂອນຕາມຄວາມສະດວກຂອງທ່ານ.

 

3. ຄຸ້ມຄອງລູກຄ້າແລະຄ່ານາຍໜ້າ

ທ່ານສາມາດຄຸ້ມຄອງລູກຄ້າທີ່ທ່ານໄດ້ແນະນຳດ້ວຍການເຂົ້າສູ່ໜ້າຄຸ້ມຄອງ www.lak.la/member

 

 

- ຂໍ້ມູນບັນຊີສ່ວນຕົວ: ທ່ານຄວນປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງບັນຊີເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ຊຳລະຄ່ານາຍໜ້າ (ເງີນສົດ ຫຼື ເງີນໂອນ).

 

   

- ລາຍຊື່ເວບໄຊທ໌ FREE ທີ່ທ່ານໄດ້ແນະນຳ:

   àºªàº°à»àº”ງບັນດາລາຍຊື່ເວບໄຊທ໌ FREE ທີ່ທ່ານໄດ້ແນະນຳໃຫ້ພວກເຮົາ. ຍ້ອນວ່າເປັນເວບໄຊທ໌ທີ່ທ່ານໄດ້ແນະນຳແມ່ນເວບໄຊທ໌ FREE, ທ່ານຈະຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບ

ຄ່ານນາຍໜ້າ, ທ່ານຈົ່ງແນະນຳໃຫ້ລູກຄ້າປ່ຽນມາເປັນເວບໄຊທ໌ VIP

 

 

- ລາຍຊື່ເວບໄຊທ໌ VIP ທີ່ທ່ານໄດ້ແນະນຳ:

   àºªàº°à»àº”ງບັນດາລາຍຊື່ເວບໄຊທ໌ VIP, ທີ່ທ່ານໄດ້ແນະນຳພ້ອມດ້ວຍຈຳນວນເງີນຄ່ານາຍໜ້າ ແລະ ສະຖານະວ່າໄດ້ຈ່າຍຄ່ານາຍໜ້າໃຫ້ທ່ານແລ້ວຫຼືບໍ່:

 


 

 

- ປະຫວັດການຈ່າຍຄ່ານາຍໜ້າ: ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາປະຫວັດການຊຳລະຄ່ານາຍໜ້າທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ທ່ານ:

 

 

ຂໍ້ມູນອື່ນໆ
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la