LAK.LA | ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
ຊ່ວຍເຫຼືອ
(0)
(1)
ວິທີການສ້າງເວບໄຊ 18-09-2013

 

ຂັ້ນຕອນການສ້າງ ເວບໄຊທ໌

   àºàº²àº™àºªà»‰àº²àº‡à»€àº§àºšà»„ຊທ໌ຂອງ  www.LAK.LA  ນັ້ນມີໃຫ້ເລືອກ 02 ແບບຄື: ແບບເວບໄຊທ໌ FREE ແລະ ແບບເວບໄຊທ໌ VIP. ໃນນັ້ນ, ເວບໄຊທ໌ FREE

ຈະບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການໃດໆ. ສ່ວນເວບໄຊທ໌ VIP ແມ່ນຈະເສຍຄ່າບໍລິການພຽງແຕ່ 75,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ. ພຽງເທົ່ານີ້, ທ່ານກໍ່ຈະມີເວບໄຊທ໌ແບບມືອາຊີບ

ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ບໍລິການໃນຂັ້ນສູງຂອງທາງ ບໍລິສັດ ພວກເຮົານຳອີກ. 

 

   àº‚ັ້ນຕອນທີ່1:  àºà»ˆàº­àº™àº­àº·à»ˆàº™à»ƒàº«à»‰àº—່ານເປີດໂປຣແກຣມບຣາວເຊີ (Browser), ບໍ່ວ່າຈະເປັນ Chrome , Firefox , Internet Explorer… àºˆàº²àºàº™àº±à»‰àº™à»ƒàº«à»‰àº›à»‰àº­àº™àºŠàº·à»ˆàº¥àº´à»‰àº‡

WWW.LAK.LA

ສ້າງ ເວບໄຊທ໌ ຟຣີ ງ່າຍດາຍ create free website

 

   àº«àº¼àº±àº‡àºˆàº²àºàº™àº±à»‰àº™à»œà»‰àº²àºˆà»àº«àº¼àº±àºàºˆàº°àºªàº°à»àº”ງຂື້ນໃຫ້ທ່ານເລື່ອນເມົ້າໄປກົດທີປຸ່ມ “ສ້າງເວບໄຊທ໌” ຢູ່ດ້ານເທິງສຸດເບື້ອງຊ້າຍມື ຫຼື ປຸ່ມ“ສ້າງເວບໄຊທ໌” àº¢àº¹à»ˆà»€àº¡àº™àº¹àº”້ານຂວາມື. 

 

ສ້າງ ເວບໄຊທ໌ ຟຣີ ງ່າຍດາຍ ກົດ ເລືອກ create free website press 

 

 

   àº«àº¼àº±àº‡àºˆàº²àºàº™àº±à»‰àº™, ໜ້າຈໍຈະສະແດງຕາຕາລາງສົບທຽບສິດທິ ແລະ ຄວາມສາມາດລະຫ່ວາງເວບໄຊທ໌ FREE ແລະ ເວບໄຊທ໌ VIP. ໃຫ້ທ່ານກົດໄປທີ່ປຸ່ມ

"ລົງທະບຽນ". ໃນຂັ້ນຕົ້ນ, ເວບໄຊທ໌ທີ່ທ່ານສ້າງຈະເປັນເວບໄຊທ໌ FREE ຖ້າຕ້ອງການຢາກປ່ຽນມາເປັນເວບໄຊທ໌ VIP ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບ ສິດທິພິເສດ ແລະ

ນຳໃຊ້ບໍລິການຂັ້ນສູງຈາກພວກເຮົາ, ທ່ານກໍ່ສາມາດປ່ຽນໄດ້ໃນພາຍຫຼັງ.

ປ່ຽນມາເປັນເວບໄຊທ໌ VIP àºàº»àº”ທີ່ນີ້

 

ສ້າງ ເວບໄຊທ໌ ຟຣີ ງ່າຍດາຍ ກົດ ເລືອກ ລົງທະບຽນ create free website press register

 

   àº™àº­àºàº™àº±à»‰àº™àº—່ານຍັງສາມາດສ້າງຜ່ານການເລືອກ ເມນູ “ ຕົວຢ່າງເວບໄຊທ໌ ” ໃນໜ້າຫຼັກຂອງເວບໄຊທ໌.

 

ສ້າງ ເວບໄຊທ໌ ກົດ ເລືອກ ລົງທະບຽນ ຕົວຢ່າງ create free website press register

 

   à»œà»‰àº²àºˆà»àºˆàº°àºªàº°à»àº”ງຕົວຢ່າງໜ້າຕາຂອງເວບໄຊທ໌ທັງໝົດທີ່ທາງເຮົາໄດ້ອອກແບບໄວ້ທ່ານສາມາດເລືອກໃຊ້ ແລະ ສາມາດປ່ຽນໄດ້ຕາມໃຈ, ພຽງແຕ່ທ່ານກົດປຸ່ມ

"ນຳໃຊ້".

 

ສ້າງ ເວບໄຊທ໌ ກົດ ເລືອກ ລົງທະບຽນ ຕົວຢ່າງ create free website press register 


   àº‚ັ້ນຕອນທີ່2: ປ້ອນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເວບໄຊທ໌ຂອງທ່ານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍ່ກົດປຸ່ມ “ ສ້າງເວບໄຊທ໌ ”

 

ສ້າງ ເວບໄຊທ໌ ກົດ ເລືອກ ລົງທະບຽນ ຕົວຢ່າງ create free website press register 

 

   àº‚ັ້ນຕອນທີ່3: ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານຈະເຫັນຂໍ້ມູນເວບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ.

- ຊື່ຜູ້ໃຊ້ (ປ້ອນຊື່ນີ້ໃນເວລາເຂ້າສູ່ລະບົບ).

- ລະຫັດຜ່ານ.

- ລະຫັດຢືນຢັນ.

- ລິ້ງ Limk ເວບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ: www.ຊື່ຜູ້ໃຊ້.lak.la

- ລິ້ງ Link ໜ້າຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ: www.lak.la/member (ໃນເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານ, ເພີ່ມບົດຂຽນ, ເພີ່ມຮູບພາບ...)

 

ຂໍ້ມູນ ເວບໄຊທ໌ ຊື້ຜູ້ໃຊ້ website user name

 

   àº‚ັ້ນຕອນທີ່4: ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເວບໄຊທ໌ທ່ານພຽງແຕ່ກົດເຂົ້າລິ້ງ www.lak.la/member (ໜ້າຄຸ້ມຄອງ) à»€àº‚ົ້າໄປແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ, ປ່ຽນຮູບແບບໜ້າຕາ

ເວບໄຊທ໌, ປ່ຽນ Banner, ເພີ່ມຫຼືລຶບຮູບພາບ, ຂ່າວສານ, ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່, ຕິດຕັ້ງແຜນທີ່, ເພີ່ມຫຼືລຶບບາງໂມດູນ.

 

ຄຸ້ມຄອງ ເຂົ້າສູ່ ລະບົບ ສະມາຊິກ ຊື່ ຜູ້ໃຊ້ ລະຫັດຜ່ານ admin login member user name password

 

   àº‚ັ້ນຕອນທີ່5: ຫຼັງຈາກສ້າງເວບໄຊທ໌ເປັນຂອງຕົນເອງແລ້ວ, ຫາກມີຄວາມສົນໃຈຢາກປ່ຽນມາເປັນເວບໄຊທ໌ VIP ເພື່ອໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດ ແລະ ນຳໃຊ້

ບໍລິການຂັ້ນສູງຂອງທາງບໍລິສັດ, ທ່ານພຽງແຕ່ຊຳລະຄ່າບໍລິການພຽງແຕ່ 50,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ. ປ່ຽມາເປັນເວບໄຊທ໌ VIP ກົດທີ່ນີ້

 

ຂໍ້ມູນອື່ນໆ
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la